Reklama

Niemożliwe nie istnieje

Niemożliwe nie istnieje

Statut Stowarzyszenia
PDF Drukuj

STATUT

STOWARZYSZENIA TRUCHTACZ MYSŁOWICE

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Truchtacz Mysłowice, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej TRUCHTACZ MYSŁOWICE

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Mysłowice.

§3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem, miasta Mysłowice i województwa śląskiego.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powoływane jest na czas nieokreślony.

§5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudnić pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposób ich realizacji.

§7

1. Celem Stowarzyszenia jest działalność sportowa, edukacyjna i kulturalna, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach sportowych, edukacyjnych i kulturalnych dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

2. Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej.

3. Promowanie samorządów i obszarów na terenie, których działa Stowarzyszenie.

4. Mobilizacja społeczeństwa do podnoszenia i utrzymania sprawności fizycznej, a w szczególności przez osoby starsze, młodzież i dzieci.

5. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu wśród sprawnych i niepełnosprawnych.

§8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a. propagowanie uprawiania kultury fizycznej w formach zespołowych i indywidualnych, a także w innych formach aktywnego wypoczynku.

b. organizowanie zlotów, festynów, konkursów oraz innych masowych imprez sportowo-rekreacyjnych

c. organizowanie różnego rodzaju zespołów i grup o charakterze sportowo – rekreacyjnym, specjalistycznym i kulturalno – rozrywkowym, w zależności od zainteresowań członków

d. udzielanie informacji o swojej działalności, współpracując w tym zakresie z prasą, radiem i telewizją i mediami elektronicznymi

e. prowadzenie własnej działalności wydawniczej związanej z celami Stowarzyszenia

f. produkcje form audiowizualnych związanych z celami Stowarzyszenia lub i na potrzeby Stowarzyszenia

g. organizowanie poradnictwa z zakresu kultury fizycznej dla osób indywidualnych, organizacji i instytucji

h. organizowanie konferencji i wykładów odnoszących się do spraw będących domeną działań Stowarzyszenia

i. organizowanie oraz prowadzenie kursów w celu szkolenia i dokształcania instruktorów, organizatorów, wykładowców oraz sędziów dla potrzeb rekreacji ruchowej w różnych środowiskach

j. organizowanie i prowadzenie ośrodków rekreacji fizycznej, szkoleniowo – rekreacyjnej, metodyczno – szkoleniowych, wypoczynkowych oraz różnorodne formy obozownictwa, w tym obozy: sportowo-rekreacyjne, rehabilitacyjne, sportowe dla dorosłych, dzieci, młodzieży i rodzin

k. organizowanie wyjazdów członków Stowarzyszenia i społeczności lokalnej na imprezy sportowe i rekreacyjne na terenie kraju i za granicą

l. pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowe

m. zorganizowanie bazy sportowej dla członków Stowarzyszenia

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych,

b. uczestników,

c. wspierających,

d. honorowych.

§10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierająca rekomendację jednego członka stowarzyszenia.

2. Przyjęcie nowych członków dokonuje zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, w wieku powyżej 13 lat, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, która otrzyma rekomendacje jednego członka zwyczajnego.

4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

5. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

7. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo na wniosek co najmniej 6 członków Stowarzyszenia

§11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia

b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d. regularnego opłacania składek.

§ 13

1. Członkowie uczestnicy posiadają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni z wyłączeniem praw wyborczych od statutowych organów Stowarzyszenia i praw do udziału w głosowaniu nad uchwałami.

2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd:

  • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lubinnych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
  • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowieńi uchwał władz Stowarzyszenia,
  • nie moralne i nie etyczne zachowanie nie zgodne z przyjętymi normami Stowarzyszenia
  • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniuprzysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od datydoręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym WalnymZebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniujawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwaniakadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, którejdokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tymmożna powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłąwiększością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalanie zmian statutu,

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 21

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g. zwoływanie Walnego Zebrania,

h. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§ 23

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranegona pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalnościStowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 25

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymiprzepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI. Reprezentowanie Stowarzyszenia

§ 26

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu.

2. Prezesa może zastąpić Wiceprezes lub upoważniony przez Prezesa członek Zarządu.

§ 27

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

2. Zarząd w regulaminie swojego działania może upoważnić Prezesa lub członka Zarządu do podejmowania zobowiązań majątkowych jednoosobowo w granicach określonego limitu.

3. Do poszczególnych spraw lub zespołu spraw Zarząd może ustanowić pełnomocnika działającego samodzielnie.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 28

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne ZebranieCzłonków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowyczłonków uprawnionych do głosowania.

§29

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członkówuprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członkówokreśla sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Statut stowarzyszenia został zatwierdzony w czasie zebrania założycielskiego w dniu 16 maja 2008 r.

 


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack